ข่าวอุตสาหกรรม

  • Tackifiers แบ่งออกเป็นแบบน้ำและแบบใช้น้ำมัน สารยึดติดที่ใช้น้ำ ได้แก่ อิมัลชันเพื่อการยึดติดที่ใช้น้ำเรซินที่มีส่วนผสมของน้ำและผงยึดเกาะที่ใช้น้ำ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมัน ได้แก่ การตรึงเรซินขัดสนและเรซินขัดสนดัดแปลง

    2020-08-24

 1